Бързи и оптимални решения

С над 20 години опит в безразрушителния контрол и високо квалифициран екип от специалисти, ОМЕЛ НДТ ЕК може да предложи гъвкави, бързи и оптимални решения за апаратура и консумативи и при най- предизвикателни и трудни приложения. ОМЕЛ НДТ извършва и поддръжка, сервиз, контрол, метрологично осигуряване и обучение за работа с апаратурата за безразрушителен контрол.

Апаратура и консумативи |Орган за контрол | Сервиз | Метрологичен контрол

 

Контрол на NDT апаратура

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ “НДТЕК” от вида “С” , акредитиран от ИА “БСА” с рег. № 96 ОКС, съгласно БДС EN ISO/IEC  17020:2012  за контрол на следната апаратура:
 • Апаратура за ултразвуково изпитване
 • Апаратура за магнитно прахово изпитване
 • Индустриални UV – излъчватели
 • Промишлени негатоскопи
 • Апаратура за електроискрово изпитване
 • Апарати за определяне дълбочина на пукнатини
 • Апаратура за вихровотоково изпитване
 • Апарати за определяне на дебелина на покритие
 • Ултразвукови дебеломери
 • Индустриални рентгенови апарати

Сертификат за акредитация

Заповед

Осигуряване на независимост и безпристрастност

ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД гарантира на свойте клиенти опазването на търговската и професионална тайна, съгласно Закона за защита на конкуренцията. Ръководителят на Органа за контрол в писмен вид, по fax или по email, предварително уведомява клиента за намерението си да оповести конфиденциална информация, освен когато е задължен по закон. Действията при постъпила жалба или възражение са документирани в ПК 7.5-01 „Управление на жалби и възражения”, която е на разположение в Органа за контрол и се предоставя на клиента при поискване. Управителя на ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД е ангажиран с осигуряването на всички условия за гарантирането на безпристрастността на контрола.

 

Профилактика, сервиз и обслужване

ОМЕЛ НДТ ЕК разполага със собствена сервизна база, състояща се от измервателна лаборатория, сервизен център за промишлена електроника, цех със собствена металообработваща и заваръчна техника, автоклави и инсталаци за вакумиране и сушене на рентгенова апаратура, изпитвателна лаборатория както и локален склад за резервни части за апаратурата, която сервизира.

Сервизния отдел на ОМЕЛ НДТ ЕК се състои от специалисти, обучавани от водещите производители на апаратура за безразрушителен контрол в Германия, Белгия и Швейцария.

ОМЕЛ НДТ ЕК е оторизиран сервиз на фирмите PROCEQ – Швейцария, KARL DEUTSCH – Германия, BALTEAU NDT – Белгия, MR-CHEMIE – Германия, BELEC – Германия, PRUFTECHNIK – Германия, TIRA, WILNOS, TCK и др.

 

Метрологичен контрол

ОМЕЛ НДТ извършва и метрологичен контрол на следната апаратура:

 • Портативни твърдомери
 • Магнитометри
 • UV – метри
 • Lux – метри (светломери)
 • Апарати за измерване на остатъчно напрежение
 • Термометри
 •  Ултразвукови дефектоскопи с фазова решетка (UTPA)