Апаратура и консумативи за

КОНТРОЛ ОТВЪД ВИДИМОТО

ОМЕЛ НДТ ЕК е експертна компания, която доставя, разработва, интегрира и поддържа оборудване и системи за безразрушителен контрол (NDT).
Безразрушителния контрол /дефектоскопия/ позволява проверка на качеството на продукта, без да се нарушава неговата цялост или да се възпрепятства по-нататъшното му използване. Сред най-широко използваните
методи са:

Ултразвуков контрол

Принцип на действие: Ултразвукови вълни във вид на импулси се въвеждат в изпитвания материал посредством сонда(осезател), разпространяват се във вид на сноп и при достигане на границата на изпитвания обект или на нецялостност (несъвършенство или както по-често се нарича дефект в материала) се отразяват. Отразените вълни се приемат от осезателя и се регистрират на екрана на ултразвуков дефектоскоп във вид на ехо (индикация), даваща възможност да се определи вида, големината и разположението на нецялостностите.

Приложение: Определяне на вид големина и разположение на нецялостности в отливки, изковки, прокати, заварени съединения, определяне дебелина на стена в метални материали и други материали имащи свойства на непрекъсната среда (металокерамика, композитни материали, бетон, керамика и др.)

Предимства и недостатъци: Широк обхват от материали и обекти, висока достоверност на контрола за откриване на плоски нецялостности, добра скорост на опиване и бързодействие на получаване на информацията и резултата. Специални изисквания към контролираната повърхност, много широк набор от схеми на пролъчване и различни типове осезатели, изисква висока квалификация  и опит при оценяване на индикациите от дефекти.

Рентгенов/гама контрол

Принцип на действие: Йонизиращо лъчение с висока енергия, излъчвано от радионуклиден източник (Иридий 192, Селен 75 и др.) или рентгенов излъчвател, и попадащо върху контролирания обект си взаимодейства с него като обекта отслабва лъчението, и в зависимост от плътността му, през него преминават само част от лъчите. Остатъчното лъчение преминало през обекта, представляващо изменение на интензитета, попада върху рентгенов филм, плака или полупроводников детектор, след съответна обработка или преобразуване дава информация за скритите нарушения в плътността /като пористост, прокапване, подрези, шлакови, газови, метални включвания, пукнатини, несплавявания и др./ дебелината и макроструктурата на обекта.

Приложение: Радиографичния контрол е един от най-разпространените методи за безразрушителен контрол в основните промишлени направления – машиностроене, строителство, енергетика, химическа промишленост. При този метод най-висока степен на откриваемост имат т.н. обемни дефекти, чиито размери във всички направления имат един и същи порядък и регистрирането им не зависи от посоката на пролъчване. Възможностите на метода по отношение на дебелините на контролираните изделия зависят от вида на източника и материала.

Магнитно-прахов контрол

Принцип на действие: Магнитно-праховият безразрушителен контрол се основава на възможността да бъдат регистрирани магнитните свойства и техните изменения в контролираните материали в следствие на взаимодействието на приложено магнитно поле с различни повърхностни и подповърхностни пукнатини (дефекти, несъвършенства). Пукнатините в контролирания обект предизвикват деформация на магнитното поле приложено върху него, като в зоната на нецялостността се наблюдава преразпределение на магнитния поток и поява на магнитни полюси. В следствие на това частиците магнитен прах/магнитна суспензия нанесени на повърхността на контролирания обект се привличат в зоните на деформация на магнитното поле и по този начин образуват индикаторна следа даваща информация за вида, разположението и размера на нецялостността. Магнитно-праховия безразушителен контрол се използва само за обекти от феромагнитен материал, като понякога след контрола може да се наложи размагнитване на контролирания обект.

Контрол с проникващи течности (пенетранти)

Принцип на действие: Контролът с проникващи течности (капилярен контрол) се основава на капилярното проникване на течност в открити повърхностни нецялостности на контролирания обект и регистриране на получените индикаторни следи (визуално или с помощта на преобразувател) при светлинно въздействие. Контролът с проникващи течности се прилага на всички видове непорести материали, които не бива да взаимодействат с използваните за капилярен контрол химикали. Този метод за безразрушителен контрол осигурява значителна достоверност за откриване и регистриране на открити пукнатини (заваръчни, термични, шлифовъчни, уморни, деформационни), пори и други повърхностни дефекти. Контролът с проникващи течности осигурява възможност за регистриране на следните характеристики на нецялостностите: локализиране (единични, групови, разсеяни); ориентация (паралелно, перпендикулярно, неориентирани) спрямо една или няколко оси на контролираното изделие; размери и форма. Безразрушителния капилярен контрол може да се класифицира на два вида в зависимост използваните материали за контрол: цветен и луминесцентен. Капилярният безразрушителен контрол може да се прилага на следните етапи от експлоатацията на дадено съоръжение: входящ контрол на материали, производствен и между-операционен контрол, изходящ или краен контрол, периодичен или експлоатационен контрол.

Сред недостатъците му е фактът, че не е приложим за порести материали, както и за някои пластмаси и полимерни детайли поради отсъствието на капилярни сили при тези материали.

Визуален контрол

Визуален и визуално-оптичен безразрушителен контрол най-често се прилага за определяне състоянието на повърхността на контролирания обект и откриване на повърхностни несъвършенства, промени в формата, размерите, целостта и състоянието. Съществуват два основни типа визуален контрол: пряк визуален безразрушителен контрол изискващ добро зрение от инспектора извършващ контрола, добра осветеност, контрастност и релефност на контролираната повърхност, като за тази цел често се налага да се използват допълнителни насочени източници на светлина, използват се огледала и лупи като спомагателни средства за повишаване на чувствителността на контрола;  и дистанционен контрол (контрол от разстояние) при който се използват технически средства като бороскопи, фиброскопи, видеоскопи, фото камери и др. Методът има висока производителност, но ниска чувствителност към микродефекти, визуален безразрушителен контрол може да се провежда след предварителна подготовка на повърхността за премахване на технологични и експлоатационни замърсявания и отлагания, които биха могли да намалят чувствителността и достоверността на контрола.

Измерване на твърдост

Твърдост – съпротивлението на метала срещу деформация от проникването на по твърдо, с определени форма и размери тяло, наречено индентор. Определя се на заготовки, на окончателни детайли, инструменти без да се разрушават и повреждат.

Портативни твърдомери са малки апарати, с които се измерва твърдостта на място при/върху детайла, което им дава много предимства пред стационарните такива. Основните методи за измерване са 3 и те определят вида на използваната сонда. Метода на динамичен откат (открит и патентован от Proceq, Швейцария) е най-широко приложимия метод. Другите са метод на Роквел (Роквел сонда – Equostat) и ултразвуков-импедансен метод (UCI).

Спектрален анализ (OES Спектрометрия)

Спектрален анализ се нарича съвкупността от физични методи за количествено и качествено определяне на състава на веществата чрез изследване на техните спектри при искрово или дъгово възбуждане.

Съответствието между състава на дадено вещество и светлинния спектър, излъчен от него при възбуждане, позволява оптико-емисионния спектрален анализ да се използва като чувствителен, прецизен и бърз метод в научните изследвания, в промишлеността и др. Чрез спектралния анализ може да се открие наличието на много малки количества (0.001%) от даден елемент. Това се използва широко в металургията, при анализ на химичния състав на сплави под формата на готови детайли, отливки, както и за проверка и изработване на технология при леене на метали и др.

Контрол на плътност

Контролът на плътност открива проходни дефекти, а също така и дава възможност за изпитване на изделия или системи при повишени параметри. Това се постига с методи на изпитване, които създават различно налягане – по-ниско или по-високо, от работното за даденото съоръжение.

Вихротоков контрол

Вихротоковият контрол се базира на регистрирането на смущенията на вихровите токове, образувани в обектите. Като цяло индуктирането на вихрови токове се осъществява чрез бобина, която често се използва и за регистрирането на тези смущения.

Те могат да бъдат предизвикани от повърхностна грапавост, корозия, пукнатини, нарушения на целостта, включвания в материала, разлики в твърдостта (частични ефекти от разлики в термообработка), разлики в магнитната проницаемост и разлики в структурата.

Контрол на изолационни покрития /електро-искрово изпитване/

Искровият метод за контрол се прилага за откриването на пробиви и нарушения в целостта на изолационни покрития.

Метода се основава на принципа на прилагане на високо напрежение /в порядъка от 1-40kV/ между основата на покритието и външен подвижен електрод. Наличието на предизвиква искров разряд на това място, който се индицира със звуков и/или светлинен сигнал.